Under Ground Scanning (UGS)


UGS är ett helt unikt koncept för att dokumentera infrastruktur i mark. Resultatet av UGS är ett punktmoln där rör, ledningar, schakt mm kan identifieras. Nu är det äntligen slut på att riskera att sätta grävskopan i något olämpligt. Tack vare UGS kan du innan projektet börjar ha en klar bild över vad som döljer sig i backen i form av en CAD-modell i 3D.

Minimera risken för avgrävda ledningar!

Vi har under flera år specialiserat oss på att dokumentera verkligheten med hjälp av olika tekniska instrument som avbildar mark, hus och installationer med en otroligt hög detaljrikedom. Ett bekymmer har hittills varit att vi endast kunnat dokumentera det som varit synligt ovan mark.

Vi utökar nu vår repertoar med ytterligare en möjlighet som vi kallar för Under Ground Scanning, förkortat UGS, som är ett helt unikt koncept för att dokumentera infrastruktur i mark.

Resultatet av en UGS-mätning är ett punktmoln där rör, ledningar, schakt, berg m.m. kan identifieras. Nu är det äntligen slut på att riskera att sätta grävskopan i något olämpligt. Tack vare UGS kan du innan projektet börjar ha en klar bild över vad som döljer sig i marken i form av en 3D-modell. Vi ser ca 3 meter ner i marken. Rör, ledningar, schakt, berg m.m. identifieras med uppskattade dimensioner och lutningar.

Att på förhand veta exakt var installationer och eventuella hinder ligger i marken kan spara mycket tid, omfattning, och oväntade överraskningar i av det tilltänkta grävarbetet.

Vi har utrustning för olika ändamål. Om det är en stor slät yta, t.ex. en parkeringsplats, gata, stensatt torg etc. passar vårt stora fordon bäst där vi med enkelhet hinner ca 2-3 hektar på en dag. Mer komplexa miljöer som t.ex. bevuxna parker eller kyrkogårdar, kräver oftast en något mindre utrusning där tidsåtgången blir något längre.

Oavsett vad du identifierat för behov, hjälper vi dig gärna att komma vidare i syfte att minimera tråkiga överraskningar p.g.a. att du inte har full koll på vad som finns i marken.

Bilden visar en digital markmodell där de underliggande rören har modellerats i röd färg med ungefärliga dimensioner och lutningar.


Effektiv vattenprospektering

Med torrare somrar och lägre grundvattennivåer blir det svårare att garantera vattentillgången. På många håll i Sverige är det besvärligt och alla kommuner har inte en fungerande reservvattentäkt.

Att ta ut en borrigg och provborra är en traditionell lösning som lätt kan bli kostsam om man inte hittar de vattenflöden som man hoppats på. Det resulterar ofta i en mängd borrhål och man vet inte om man prickat det mest optimala stället inom den tilltänkta vattentäkten.

Astacus använder sig istället av en georadarutrustning som ser ner i marken där vi kan identifiera jord- och gruslager, grundvattennivå och bergsnivån.

Våra olika antenner är specialiserade för olika djup. Vi kan studera marknära jordlager för infiltrationsdammar men också jordlager ner mot 30-40 meter i marken beroende på förekomsten av bland annat silt och lera som begränsar signalstyrkan.

Resultatet från en georadarundersökning består av profiler genom marken där vi har kört med utrustningen. Det kan jämföras med ett ekolod där olika material ger olika reflektioner.

Bilden ovan visar ett exempel på ett radarspår där markytan är högst upp i bilden. Längre ner kan vi se både grundvattennivå och berggrund.