MARKSCANNING

Det kan vara svårt att hitta det som inte syns! Vi har utrustning som scannar ner till 50 meter under markytan. Oavsett om du vill detektera berggrund, grundvatten, VA-ledningar, asfaltstjocklek eller arkeologi kan vi hjälpa dig. Vi har under åren varit med och dokumenterat dolda ledningar vid bland annat reningsverk, bussdepåer och industrier. Till vår hjälp använder vi oss av olika georadarantenner som kopplas samman i olika konfigurationer med ett och samma mål – Lokalisera det som finns i marken!

Malå MIRA-16
Det som man tidigare kunde göra med en antenn på en hel dag, gör vi nu på 15 minuter! Tack vare 16 sammankopplade antenner med en total mätbredd om 128 cm penetrerar vi 3-4 meter ner i marken på jakt efter ledningar, arkeologi, och bergrund. En bra dag, när förhållandena är optimala, hinner vi med ungefär 3 hektar markyta. Mätdata positioneras alltid med GNSS/Totalstation.

Malå RTA
Med RTA (Rough Terrain Antenna) går vi på djupet. Vi ser ner till 50 meter för att lokalisera djup till berggrund, grundvatten och markförändringar. Vi drar antennen efter ATV eller manuelt beroende på terrängen. Positionering av mätdata görs via GNSS, eller tröghetsnavigering om det inte finns GPS-täckning i skog och mark!

Malå Widerange EasyLocator HDR
Där vi inte kommer åt med MIRA-systemet kompletterar vi med Widerangen. Det är en hybridantenn som fångar små detaljer 2-3 meter ner i marken men även större objekt ner till 9 meter. Den kan också användas för att lokalisera enskilda ledningar, berggrund och markförändringar. Självklart positionerar vi mätdata även här med GNSS/Totalstation.

Malå Concrete Explorer (CX)
Det är inte alltid man vill se 50 meter ner i marken. Ibland räcker det med 70 cm. Den här lösningen är framtagen för att se in i betong för att lokalisera armering, ledningar, håligheter etc. I kombination med andra tekniker som laserscanning kan en hel del hemligheter som ligger dolda i fastigheter avslöjas!

Exempel på leveranser
I skärmdumparna nedan visas exempel på resultat från de olika antennerna.

Bilden ovan visar ett snitt ur marken ca 150 cm ner från asfalten. Vi har scannat med vår MIRA-lösning. Djupskivorna tolkas sedan för att som i det här fallet skapa en ny VA-karta.

Bilden ovan är en skärmdump av en mätprofil skapad med RTA-antennen. Uppgiften var att lokalisera berggrunden, som vi här har construct or repair identifierat och markerat med rött, ca 15 meter ner i marken!