Grundvattenprospektering

Våra RTA-georadarantenner är guld värda när man vill se långt ner i marken. Vid en vattentäkt utanför Mjölby behövde man borra nya brunnar för färskvatten och frågan var bara var i åsen det fanns mest vatten. Vår lösning var att scanna av ett stort område för att se var i marken förutsättningarna för stora vattenflöden var som störst genom att studera hur storblockiga moränlagren var.

Vi markerade ut 2 områden som vi ansåg var mest lämpliga och en provborrning genomfördes. Resultatet var över förväntan! Den totala vattenupptagningen kunde i teorin utökas med 50%!