View Post

Skogsstyrelsen upphandlar Astacus i LIDAR-projekt

Astacus har tidigare vunnit LIDAR-upphandlingar som genomförts av Jordbruksverket och Lantmäteriverket. Denna gång är det Skogsstyrelsen som väljer Astacus. Gemensamt för dessa upphandlingar är att projekten utgår från det LIDAR-data (lasersanning från flyg) som tagits fram för den nya nationella höjddatabasen (NNH). Syftet med projektet för Skogsstyrelsen är att få ett underlag för dikesplanering och dikesrensning där dikenas läge, utbredning och flödesriktning …

View Post

Introduktionskurs om standarder för BIM

Den 24 november anordnar BIM Alliance en introduktionskurs om standarder för BIM. Den riktar sig till dig som har börjat arbeta med BIM på något sätt och vill veta mer om de öppna standarder som finns, hur de används och vilken nytta de skapar för alla aktörer. Kursen kommer att ge en översiktlig genomgång av de viktigaste standarderna, gruppövningar och …

View Post

Allt fler beställer Energiscanning

Energiscanning är relativt nytt och har på kort tid väckt stort intresse hos såväl industrin som fastighetsförvaltare varför vi gärna slår ett slag för denna spännande möjlighet. Så här går det till:  Energiscanning är en kombination av laserscanning och thermografering som resulterar i ett punktmoln med thermisk information. I praktiken innehåller varje individuell punkt i punktmolnet information om den aktuella temperaturen. …

View Post

Malmö Stad förlänger avtal med Astacus

Malmö stads Ramavtal av CAD-tjänster tecknades för 2 år sedan och förlängs nu med ytterligare 2 år. Avtalet har inneburit att Astacus så här långt mätt upp och skapad BIM-modeller på i första hand skolor.

Astacus utser ny VD

Carl Hoffstedt tar nu över VD-posten efter Göran Hall för Astacus AB, en av Europas ledande leverantörer av uppmätningstjänster inom fastighetssektorn. Göran Hall, en av grundarna till Astacus AB lämnar efter 16 år över VD-skapet och tar istället en roll som ekonomichef i Astacus AB samtidigt som han kommer att fokusera på Astacus fortsatta expansion i Europa i rollen som …

View Post

Trasiga lyktstolpar dokumenteras med Supervision Online

Rostiga belysningsstolpar är ett stort problem i Sverige och upp emot var 20:e stolpe bedöms vara i akut behov av utbyte. I höstas fick Tekniska verken i Linköping patent på en metod som gör det möjligt att åtgärda problemen för en bråkdel av kostnaden för ett stolpbyte och som dessutom är bättre ur miljöhänsyn. Genom att kunna åtgärda stolparna minskar resursåtgången …

View Post

Små projekt hanteras kostnadseffektivt

En växande trend är att mindre arkitekfirmor anlitar Astacus för mäta upp vanliga villor. De små projekten brukar rent ekonomiskt stå för de stora utmaningarna menar Carl Hoffstedt, VD på Astacus. Vi har jobbat hårt på att även mindre projekt ska kunna hanteras kostnadseffektivt och har lyckats mycket väl i vår strävan. Astacus har tagit fram ett paket där det ingår, …

View Post

Stockholms Hamn AB upphandlar Astacus som Ritningskonsult

I ramavtalet med Stockolms Hamn ingår avrop för att ge stöd för uppstrukturering av befintligt ritningsarkiv, processer för ritningshantering- och en helhetssyn på uppdatering av befintligt ritningsbestånd samt säkerställande och uppdatering av hamnens originalmodeller (genom laserscanning och upprättande av BIM-modeller).

Structor förlitar sig på exakt modell

Mariebergsskolan i Motala står inför en omfattande ombyggnad varför Astacus anlitats för att ta fram en 3D-modell som stämmer med verkligheten. Modellen innehåller alla bärande delar inkl. taket samt en detaljerad terrängmodell över fastigheten. ”Fördelen med den här typen av modeller är att man har ett exakt underlag att projektera i och man behöver inte vara orolig över nya håltagningar, anslutningar …

Gävle kommun ser värdet i ytorna

Gavlefastigheter har länge sökt efter en lösning för att effektivt kunna administrera informationen i deras ritningar ihop med deras fastighetssystem. Astacus experter på BIM, fi2 och informationshantering löste alla knutar vilket resulterat i att Gavlefastigheters visioner om ett informationsflöde mellan modeller och fastighetssystem, som går i bägge riktningar, äntligen blir verklighet. Detta kommer att ge ritningen en helt annan status som förvaltningshandling och …