FINEDITERING AV LASERDATA


Vi hjälper dig med manuell fineditering av klassat laserdata för att du ska kunna göra korrekta analyser.

Vi klassar ditt data!

I samband med att en markmodell skapats utifrån laserscannat data krävs ofta ett om- fattande manuellt arbete med att fineditera den autoklassade markmodellen. Syftet med fin- editeringen är att förbättra kvaliteten på markmodellen genom en noggrann kontroll av de laserpunkter som ligger på marken. Inget nytt data tillförs eller tas bort utöver de som registrerats i laserscanningen. Istället gör vi en ny klassning av befintligt laserdata.
Vilken ambitionsnivå arbetet med fineditering skall ha bestämmer vi i nära samband med dig som kund i varje enskilt projekt.
Områden som kan vara föremål för fineditering är t.ex. broar, vägtrummor, dammar, byggnader, vegetation, diken, branter, pirar, bryggor, kajer, gruvhål, strömmande vatten- drag, sankmarker, väg- och järnvägsbanker, murar etc.


Hur går det till?

Börja med att kontakta oss så går vi igenom alla förutsättningar och tittar på våra möjligheter att tillgodose era behov.Bilden visar en landmassa där alla punkter klassats som mark. Detta är dock felaktigt då det i själva verket är en bro. Manuell omklassificering gör att bron framträder tydligt ur landmassan och markmodellen blir korrekt.

Våra övrig tjänster

Vi har genom åren specialiserat oss på en mängd olika tjänster som vi tror kommer göra nytta i er organisation.

Scanning

Planritningar i 2D/3D

Vektorisering av kartor

Fineditering av laserdata

Vektorisering/Objektifiering

iCAD Arkiv

Astacus toolbox

Uppmätning

Scanning av pärmar